Понеделник, 16 Февруари 2009 21:11   
Лични данни

 

Общи положения

www.mercedes-bulgaria.com работи в съответствие с възприетите правила и принципи, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на лични данни на физически лица, ползващи сайта www.mercedes-bulgaria.com .

www.mercedes-bulgaria.com се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

www.mercedes-bulgaria.com събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

Използване на cookies и log файлове

Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

ВАЖНО:WWW.MERCEDES-BULGARIA.COM НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН АКО ТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНО. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДАННИ И НЕ ИЗВЪРШВАМЕ НИКАКВИ ПРОВЕРКИ В ТОЗИ СМИСЪЛ. ВИЕ КАТО ПОЛЗВАТЕЛ НА НАШАТА УСЛУГА СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕТЕ, ЧЕ НЕ НОСИМ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИЛИ НИ ДАННИ. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА СЪМНЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА, НА УСТАНОВЕНА ИЗМАМА И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА, ОЧАКВАМЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ НЕЗАБАВНО.

Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се на сървър с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Достъп до вашите лични данни

Сайтът ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие.

С цел предлагане на услугата, ние обработваме лични данни, доброволно предоставени от физическото лице.
www.mercedes-bulgaria.com спазва генералния принцип за забрана на обработване на специални категории данни, посочени в чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Това ограничение не се прилага само в изрично посочените в чл.5, ал.2 на ЗЗЛД случаи.

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това.  Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели.

Проверка, промяна и изтриване на информация

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си.

Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:

* обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни.
* обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.

Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, от имейл, ползван при регистрацията ви.

Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:

* Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
* Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
* Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
* Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
* Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.
* При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.

Информация за контакт

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас чрез контактната форма.

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни.