Бизнесът поиска да му се връща ДДС-то за фирмени автомобили. В момента данъкът се дава обратно само за коли 6+1 места, както и на компании с основен предмет на дейност транспорт и спедиция.

“Използването на леки автомобили не е лукс, а необходимост за бизнеса по същия начин, по който се използват останалите дълготрайни активи - сгради, машини, съоръжения, офис оборудване, компютри и др.”, се казва в писмо на Българската стопанска камара до Националната агенция за приходите. Мнението на камарата е свързано и с провеждащия се в столицата автосалон. Фирмите искат това предложение да бъде гласувано от новия парламент и да влезе в сила от 2010 г. Освен автомобилите те искат да бъдат освободени от данък и всички услуги, свързани с тях.

В условията на криза това предложение ще има многобройни положителни ефекти, смятат експертите на камарата. Според тях така ще се подобрят бизнес средата и конкурентоспособността на българската икономика. Родните предприятия ще могат да извършват дейността си при сравними условия с тези в страните членки на ЕС. Ще се ограничи значително делът на т.нар. сив сектор в услугите по експлоатацията, поддръжката и ремонта, както и продажбата на употребявани автомобили, се казва още в становището на камарата с шеф Божидар Данев.

Според финансовото министерство обаче освобождаването на фирмените коли от ДДС ще намали приходите в хазната, тъй като всеки собственик ще предпочете да регистрира возилото на името на компания вместо на физическо лице.
Декларация на Българската Стопанска Камара - облагане на автомобили с ДДС

ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Необходимостта на промени в облагането с ДДС на сделки с МПС

Ръководството на Българската стопанска камара поздравява всички изложители и участници в провеждащия се за 19-ти път международен „Автомобилен салон София 2009”. Това ни дава повод да припомним, че БСК многократно е поставяла на вниманието на отговорните институции, правителство и парламент, необходимостта от промени в данъчното законодателство за третиране на разходите на предприятията за закупуване, експлоатация и поддръжка на МПС.

Аргументирали сме вижданията, че използването на леките автомобили не е лукс, а ежедневна необходимост за фирмите, по същия начин, по който се използват останалите дълготрайни активи - сгради, машини, съоръжения, офис оборудване, компютри и др. В тази връзка, всички свързани разходи следва да се признават за целите на облагането по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Крайно време е този проблем да бъде решен чрез промени в данъчното законодателство в хода на подготовката и приемането на проекта на Държавен бюджет за 2010 г. Необходимо е да се предвиди отмяна на всички разпоредби на ЗДДС, ограничаващи правото на данъчен кредит за закупени нови или употребявани леки автомобили, както и за стоките и услугите, свързани с тяхното използване. По-конкретно следва да отпадне текстът по чл. чл.70, ал.1, т. 4 и т.5 и ал.2, както и определението за „лек автомобил” в § 1, т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС.

БСК счита, че в условията на криза предприемането на предлаганите промени ще предизвика многобройни положителни нетни ефекти, както за бизнеса, така и за държавата. С признаването за данъчни цели на разходите на предприятията за експлоатация, поддръжка и ремонт на автомобилите ще се подобри бизнес средата и конкурентоспособността на българската икономика. Българските предприятия ще могат да извършват дейността си при сравними условия с тези в страните-членки на ЕС. Ще се ограничи значително делът на т. нар. „сив сектор” в услугите по експлоатацията, поддръжката и ремонта, както и продажбата на употребявани автомобили. Ще се създадат и условия за равнопоставеност на всички фирми на българския пазар. Уверени сме, че една детайлна оценка на въздействието на предлаганите промени ще докаже тяхната целесъобразност и ефикасност, както на равнището на националната икономика, така и за съответните сектори и дейности.

Като национално отговорен индустриален съюз и представителна работодателска организация БСК ще продължи действията си за промяна и усъвършенстване на законодателството и създаване на адекватни и равноправни условия за всички участници на пазара, като ще подкрепя аналогични инициативи на Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП).
Източник: vedomost.info