Минерално маслоМИНЕРАЛНИТЕ МАСЛА – от недрата
Наричат ги така, защото са произведени от суровини, получени при добива на суров петрол. Нефтът е многокомпонентна течност, тоест състои се от субстанции с различно специфично тегло - от леки въглеводородни газове до тежки асфалтени деривати, вариращи в различни пропорции в зависимост от вида му. В колоните за ректификация (фракционна дестилация) съставните части на нефта биват отделяни една от друга в зависимост от тяхната плътност и температура на изпарение, а като суровина за производство на масла се използват субстанциите, изградени от молекули със среден размер - обикновено с 25 до 40 въглеродни атома. Те са най-подходящи да изпълняват смазочни функции, могат да бъдат изпомпвани под високо налягане между движещите се метални повърхности и да осигуряват хлъзгав маслен слой, чиято плътност е най-подходяща за ефективно смазване. Както бензините, така и маслата съдържат въглеводороди с прави, циклични или още по-сложно организирани форми - химиците ги наричат парафини, олефини, нафтенови и ароматни въглеводороди. След атмосферната дестилация на нефта маслените фракции се разделят чрез вакуумна дестилация. При този процес се избягват високите температури, които биха довели до разпадане (крекиране) на молекулите, преди в течността да се инициира процес на изпарение. Съществуват различни видове нефт с различни пропорции на отделните фракции и това естествено налага различия при проектирането и настройките на рафинериите. След дестилацията някои от ароматните въглеводороди и тежките парафини се отделят с помощта на разтворители, а молекулярните структури на различните субстанции се променят чрез редица химически процеси до получаване на най-подходящите за съответните условия видове.
Разбира се, чисти минерални масла не се използват от много отдавна, тъй като дори и най-качествените нямат нито достатъчна стабилност, нито достатъчно добри мазилни свойства, затова към тях се примесват добавки с най-различно предназначение, като количеството им зависи от качеството на базовите масла. Подходът на различните компании при композирането на структурата на минералните моторни масла е различен - някои използват висококачествени базови компоненти с по-малко количество добавки, докато при други основната базова маса се състои от нискокачествени минерални масла и голямо количество присадки. Аналогия в случая може да се направи и с бензините - преди години редица компании предпочитаха да добавят към нискооктановите горива големи количества тетраетилолово. В този контекст е добре да се знае, че ако две масла на различни производители покриват едни и същи спецификации, това не значи, че са еднакво качествени - голямо значение има и резервът, с който те надхвърлят граничните стойности, както и какво ще бъде поведението им след определен период на експлоатация.
ретро автомобилПървите автомобили работели с прости минерални масла без добавки и въпреки че били слабо натоварени, нямали голям пробег без нужда от ремонт. Днес маслата са сложни високотехнологични течности.