Публикуваме интервюто в превод и оригинал на английски на главния дизайнер на Мерцедес Бенц Gorden Wagener за новия Мерцедес E-Class Coupé и генерално за дизайна на Мерцедес.

Какво е по-специално при coupé?
Coupés имат дълга традиция при Mercedes-Benz. Едно coupé, трябва да има емоционален заряд, то трябва да бъде адресирано към всички сетива.

Какви са конкретните предизвикателства които coupé поставя пред дизайнерите на Mercedes-Benz? До каква степен се изисква различен подход?
Всяко coupé на Mercedes-Benz е елегантен автомобил, но в същото време автомобил със силно емоционален заряд. Той трябва, следователно, да достигне до всички сетива и допълнително да се предлагат нещо неочаквано, капчица дързост. Накратко, Мерцедес coupé покачва пулса – като наблюдателя никога не е много сигурен дали това е така, заради елегантността на превозното средство или заради неговият динамизъм.

Колко близо е връзката между E-Клас седан и coupé?
В купе съзнателно не се прави опит да се скрие факта, че е близък роднина на новия Е-Клас седан. Това може ясно да се види от фаровете на превозното средство с две светлини, които са оформени по същия начин във формата на ромбоиди. Въпреки това, техният стайлинг е по-спортен и остър, и те имат по-динамичен и агресивен външен вид. Подобно на новия Е-Клас, задните калници на купе могат да се похвалят със същите убедителна криви. И все пак, въпреки неговата семейна прилика с Е-клас, новото coupé е независимо, страстно и има спортен характер.

Mercedes-Benz продължава да е с двойни фарове и при новия Е-Клас. Защо?
Двойните фарове са ключов елемент във визията при появата на E-клас W210 от 1995 и следователно, са един от нашите традиционно познаваеми символи. Ние не искаме да ги изоставим. Въпреки това, сега фарове вече не с овална форма, а са по-прогресивни и се базират на основата на геометричните форми на кубизма. Това ги прави да изглеждат като полирани скъпоценни камъни, и да придават изцяло нов имидж - учудващо, но все пак безспорно. E-Класата още веднъж ще бъде видяна с "нови очи".

Как се стигна до новата концепция за дизайна по същество?
Тя е разработена и съгласувана с голямо усилие в течение на един дълъг процес, чиято основна цел е да се осигури пасивно външно отражение на вътрешните ценности - характер и премиум качество.

Как направихте дизайна на coupé, без от това лимузината да изглежда зле?
Като начало, първо трябва да се проектира страхотна лимузина - това е отправната точка при последващата направа на други "семейни членове" да изглеждат добре.

Mercedes-Benz е създал много легендарния coupés – дали това "наследство" не прави дизайнера нервен?
Освен всичко друго, това е голямо предизвикателство. В крайна сметка, всяко coupé на Mercedes-Benz трябва да е нещо абсолютно специално - по отношение на изработката и преди всичко по отношение на стайлинга си. Моят екип и аз самия подходихме към тази задача с голям ентусиазъм.

Кога бяхте „заразен от вируса” Mercedes?
Първата ми среща с Мерцедес е преди около 30 години. Като малък, стоях пред W123 моделна серия, тъмно синьо 230 CE, и бях очарован от нейната форма и присъствие. Баща ми също беше фен на Мерцедес.

От къде черпите най-добрите си идеи?
Често, това е нещо спонтанно: един поглед на улицата сцената, по време на разходка в провинцията или при посещение на музеи - дизайнера е отворен за околната среда и се вдъхновява - 24 часа на ден.

Още ли рисувате?
Да, налага се върху скица на кола или на детайл по време на работна среща, защото конкретна идея идва при мен в този момент и просто се случва, но това не така интересно. Три линии понякога са всичко необходимо, за да покажат докъде могат да стигнат нещата. Използвам амбицията си като ръководител на дизайна, проекта да бъде най-добрият, но в кокретния случай определено не е така. Но аз все пак трябва да остана в състояние да представя добрия дизайн. Това е моя лична амбиция.

Откривате ли все още очарованието да проектирате на автомобили, като млад дизайнер и днес всички тези години по-късно?
Дизайна винаги продължава да се развива - като обществото. Намирам това за завладяващо, защото ние дизайнерите помагаме за оформянето на бъдещето. За моя отбор и за мен, всеки нов ден започва с пътуване в бъдещето а с идеите ние планирате за години напред. Това е, което ме движи всеки ден.

Какво означава за Вас да проектирате Mercedes?
Проектиране на Мерцедес е винаги нещо много специално. За мен, проектирането на Mercedes е една история на чисто вълнение - минало, настояще и бъдеще.

Наистина ли всеки модел на Мерцедес има своя собствена уникална личност?
Всеки модел на Mercedes разполага със собствена индивидуалност, както тези от миналото, както и тези на настоящето. Въпреки, че има обособени семейни прилики и връзки, всеки член на семейството е уникален и ясно различим. Всеки Mercedes отразява основните ценности на марката, като в същото време носи свой уникален характер. E-Клас Coupé представлява вълнуващо изживяване комбинирано с ефективност.

Колко важно е за вас проектирането на интериора?
Много просто е, хората прекарват повече време вътре в техните автомобили, отколкото пред тях. Това означава, че дизайнът на интериора е също толкова важен, колкото и този на екстериора. Качеството и вниманието към детайла, са неща, които са пряко свързани с усещането за колата всеки път когато влезете в нея. Целта, следователно, е дизайна на екстериора да се пресъздава посредством този интериора, който отразява характера на превозното средство във високо качество на изработка и автентични материали. Трябва да почувствате, че е Mercedes, трябва да влезете и потеглите, за да опитате страстта, с които сме работили по него в продължение на много години. Значението на интериора също е видно от факта, че сме създали собствен център за развитие на интериорен дизайн.

Какво е вашето мнение за „еко” зелен дизайн?
Зелен дизайн е мега тенденция, и ние ще се заемем с него през следващите години. Защото ние вече днес сме изправени пред следните въпроси: Какво можем да научим от природата? Какви нови форми ще приемат нашите клиенти? И можеш ли да кажеш какво ще се търси в еко-колите?

Има ли философия проектирането на Мерцедес-Бенц?
Да, разбира се. Ето пример, Мерцедес е винаги разпознаваем като Mercedes. Неговият дизайн отразява ценностите на марката - качество, ефективност, насърчаване на иновациите, безопасност, комфорт и възбудата, но има и много други. И Мерцедес никога не изглежда стар, дори и след 30 години на пътя. Именно това ние наричаме дълъг живот на дизайна.

"Формата следва функцията", или "функцията следва форма" – кое е правилно, и как отрано трябва да стане взаимодействието между проектиране и инженеринг развитие на един автомобил?
От първоначалната идея до крайния автомобил, ние сме в интензивни контакти един с друг, защото нашата цел е оптимален резултат във всяко отношение.

Трябва ли дизайна да повиши страстта във зрителя?
За нас, това означава, че ще се въздеиства на хората директно чрез сетивата, а не само чрез рационалност. Ние затова правим автомобилите, които демонстрират всички висока ценени атрибути, типични за Mercedes, като в същото време, показват и доза смелост, за глътка ирационалност. Независимо от това, Мерцедес никога не отрича, че това е Mercedes. Нашето намерение е да се генерира ентусиазъм - и гордост във собственика.

Как може да кажете дали даден проект е успешен?
Какво се е решаващо за успеха на автомобил – това което много потребители решат за колата.

Дали същото се прилага и за бъдещите автомобили, които ще бъдат предмет на нови екологични ограничения?
Напълно вярно. Затрогващ въздействие, гордостта на собственика и удоволствие от управлението ще продължи и за в бъдеще, да принадлежат към основните ценности на марката Mercedes-Benz. Аз обещавам, че винаги ще бъде забавно да карате Мерцедес, а външния вид на Mercedes винаги ще бъде вълнуващ във определени технологични и визуални тенденции и ще бъде търсен.
 What's special about a coupé?

Coupés have a long tradition at Mercedes-Benz. A coupé must have emotive appeal, it must address all the senses.

What are the particular challenges that a coupé poses for the designers at Mercedes-Benz? To what extent is a different approach required?
Every Mercedes-Benz coupé is an elegant automobile, yet at the same time an automobile with a highly emotive appeal. It must, therefore, address all the senses and additionally offer something of the unexpected, a dash of audacity. In short, a Mercedes coupé makes the pulse race - but the observer is never exactly sure whether this is because of the vehicle's elegance or its dynamism.

How close is the relationship between the E-Class saloon and the coupé?
The coupé deliberately makes no attempt to hide the fact that it is a close relative of the new E-Class saloon. This can clearly be seen from the vehicle's twin headlamps, which are likewise in the shape of rhomboids. However, their styling is sportier and sharper, and they have a more dynamic and aggressive look. In common with the new E-Class, the rear wing of the coupé boasts the same forceful curves. Yet, despite its family resemblance to the E-Class, the new coupé has an independent, passionate and sporty character.

Mercedes-Benz has stayed with the twin headlamps for the new E-Class. Why?
The twin headlamps have been a key element in the visual appearance of the
E-Class since 1995 and are therefore one of our traditional recognition symbols. We didn't want to do without them. However, the headlamps are now no longer oval in shape, but more progressive and based on the geometrical forms of cubism. This makes them look like polished jewels, and they present a completely new image -- surprising, yet nonetheless unmistakable. The E-Class is seen once again with "New Eyes".

How did the new design idiom come into being?
It was developed and coordinated with great effort in the course of a long process, the principal objective being to ensure the outward reflection of inner values - character and premium quality.

How do you design a coupé without making the saloon look bad?
You first have to design a great saloon - that's the starting point for making other "family members" look good.

Mercedes-Benz has created numerous legendary coupés - doesn't such a "heritage" make the designer nervous?
If anything, it's a great challenge. After all, every Mercedes-Benz coupé should be something absolutely special - as regards its engineering and, above all, as regards its styling. My team and I approach this task with great enthusiasm.

When were you first bitten by the Mercedes bug?
My first encounter with a Mercedes was around 30 years ago. As a small boy, I was standing in front of a 123 series model, a dark blue 230 CE, and was fascinated by its form and presence. My father was also a Mercedes fan.

Where do your best ideas come from?
Often, it's something spontaneous: a single glance at a street scene, during a walk in the countryside or on a visit to a museum - a designer is open to his surroundings and lets himself be inspired - 24 hours a day.

Do you still design?
Yes, I've been known to sketch the odd car or detail at a meeting because an idea came to me and the meeting just happened at that moment not to be quite so interesting. Three lines are sometimes all it takes to show where things might lead. It used to be my ambition as head of design to be the best at designing, but that definitely isn't the case any more. Yet I must still remain capable of presenting a good design. That's a personal ambition of mine.

What do/did you find fascinating about designing automobiles, then as a young designer and today all those years later?
Design always continues to evolve - just like society. I find this fascinating, because we designers help to shape the future. For my team and me, each new day begins with a journey into the future and with the ideas we are planning for the years to come. This is what drives me every day.

What does Mercedes design mean to you?
Designing a Mercedes is always something very special. For me, Mercedes design is a story of pure excitement - past, present and future.

Does every Mercedes model have its own unique personality?
Each Mercedes model has its own personality, both those of the past and also those of the present. Although there is a distinct family relationship, each member of the family is unique and unmistakable. Every Mercedes reflects the basic values of the brand while still having its own unique character. The E-Class Coupé represents emotive appeal combined with efficiency.

How important for you is the design of the interior?
It's quite simply the case that people spend more time inside their vehicles than in front of them. This means that the design of the interior is just as important as that of the exterior . Quality and attention to detail are things that are directly felt and experienced every time you get into an automobile. The goal, therefore, is for the design of the exterior to be carried through into the interior, reflecting the character of the vehicle in high-quality, authentic materials. You need to feel a Mercedes, you need to get in and drive it in order to experience the passion with which we have worked on it over a period of many years. The importance of the interior is also demonstrated by the fact that we have set up our own competence centre for interior design.

What's your opinion of green design?
Green design is a mega trend, and one that will occupy us over the coming years. For we already today face the following questions: What can we learn from nature? What new forms will our customers accept? And can you tell how eco-friendly a car is simply by looking at it?

Is there a Mercedes-Benz design philosophy?
Yes, of course. Put simply, a Mercedes is always recognisable as a Mercedes. Its design reflects the brand values - quality, performance, innovation, safety, comfort and excitement, to name but a few. And a Mercedes never looks old, even after 30 years on the road. That's what we call long-life design.

"Form follows function" or "function follows form" - how close, and how early, does the interaction between car design and engineering development need to be?
From the initial idea through to the finished automobile, we are in intensive contact with one another, because our goal is the optimum result in every respect.

Is it important that design should arouse passion in the observer?
For us, it means that we appeal to people directly through the senses and not just through rationality. We therefore make automobiles that exhibit all the highly prized attributes that are typical of Mercedes while, at the same time, displaying a dash of audacity, a breath of irrationality. Nevertheless, a Mercedes never denies that it is a Mercedes. Our intention is to generate enthusiasm - and pride of ownership.

How can you tell whether a design is successful?
What is decisive is the success of an automobile - when many customers decide themselves for the car.

Does the same apply also to future automobiles, which will be subject to new environmental constraints?
Most definitely. Emotive appeal, pride of ownership and driving pleasure will continue in future to belong to the core values of the Mercedes-Benz brand. I promise that it will always be fun to drive a Mercedes, and a Mercedes will always be exciting in appearance, set technological and visual trends and be in demand.