Мерцедес А класа w169

За данните в този проспект: възможно е след редакционното му приключване на 15.12.2007 да са настъпили промени в предлагания продукт. Производителят си запазва правото по време на срока на доставката да извършва промени в конструкцията и формата, в нюанса на цвета, както и в обема на доставката, доколкото тези промени или отклонения са приемливи за купувача, като се вземат под внимание интересите на продавача. Доколкото продавачът или производителят използват знаци или номера за обозначаване на поръчката или на поръчаната стока, то само от това не произтичат никакви права. Възможно е снимките да съдържат принадлежности и допълнително оборудване, които не влизат в серийния обхват на доставката. Отклоненията в цветове-те се обуславят от техническите особености на печата. Този каталог може да съдържа типове и сервизни услуги, които не се предлагат във всички страни. Текстовете отнасящи се до правни, законови и данъчни разпоредби и въздействия имат валидност само на територията на Федерална Република Германия. Мерцедес А класа W 169 каталог